پروژه احداث کامل خط 132 کيلوولت نهبندان – شاهکوه

پروژه احداث کامل خط 132 کيلوولت نهبندان – شاهکوه تاریخ انتشار: 1400/10/11

پروژه احداث کامل خط 132 کيلوولت نهبندان – شاهکوه : جهت برق رسانی از پست 132 کيلوولت نهبندان به معادن شاهکوه در استان خراسان جنوبی

تعداد بازدید: 505

پروژه احداث کامل خط 132 کيلوولت نهبندان – شاهکوه 1 جهت برق رسانی از پست 132 کيلوولت نهبندان به معادن شاهکوه در استان خراسان جنوبی ، با حضور مسئوولين محترم استانی ، نمايندگان ارکان پروژه و رياست محترم هيات مديره شرکت ياسان به عنوان پيمانکار پروژه در روز پنجشنبه 18/09/1400 طی آيين کلنگ زنی به طور رسمی کليد خورد .
در اين پروژه خط انتقال برق به طول تقريبی 65 کيلومتر ، با استفاده از دکل طراحی شده و بهره گيری از توان ساخت داخل احداث خواهد گرديد .