گریتینگ الکتروفوج

گریتینگ الکتروفوج

گریتینگ الکتروفوج از اتصال رابط ها و باربرها (که معمولا میله چهار پهلو می باشند) توسط یک دستگاه اتومکانیک تولید می گردد. دستگاه جوش الکتروفورج علاوه بر عبور جریان الکتریکی با فشار مکانیکی باعث ذوب شدن مقاطع متصل می گردد و به سبب آن گریتینگ یکدست و یکپارچه تولید می گردد. در گالری زیر دستگاه الکتروفورج را در حین ساخت و محصول نهایی را می توانید مشاهده نمایید.


گالری تصاویر محصول