پروژه ها

پروژه خط انتقال 63KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط ۶۳ كيلوولت فولاد آذربايجان فولاد آذربايجان NN,AA,CC
2 خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان برق آذربايجان NN,AA,CC
3 خط ۶۳ كيلوولت كارخانه گندله سازي اردكان برق يزد NN,AA,CC
4 خط ۶۳ كيلوولت سامبران - هوراندا گراويت NN,AA,CC
5 خط ۶۳ كيلو ولت فارسان - كوهرنگ برق اصفهان NN,AA,CC
6 خط ۶۳ كيلو ولت خرم آباد - سپید دشت پيمان غرب NN,AA,CC
7 خط ۶۶ كيلو ولت سوريه صنایع دفاع شهید كلاهدوز NR,NW,NX,NY
8 خط ۶۳ كيلو ولت شهر ك صنعتی سمنان برق سمنان NN,AA,CC
9 خط ۶۳ کیلوولت داران - چادگان برق اصفهان NN,AA,CC
10 خط ۶۳ كيلو ولت غايتي - بناب برق زنجان NN,AA,CC
11 خط ۶۳ كيلو ولت آمل - قائمشهر برق مازندران NN,AA,CC
12 خط ۶۳ كيلوولت جادوزهي مرزن آباد مازند نيرو NN,AA,CC
13 خط ۶۳ كيلوولت مرزن آباد - كجور مازند نيرو DC۰,DC۳۰, DC۶۰
14 خط ۶۶ كيلوولت نيريز - مشكان پارس نيرو NN,AA,CC
15 خط ۶۳ كيلوولت تاكستان - حيدريه متبا NN,AA,CC
16 ساخت كراس آرم برج هاي ۶۳ كيلوولت تانش NN
17 خط ۶۳ و ۲۳۰ كيلوولت پست شهريار پارس پيمان T۴C۳۰,T۴C۶۰,S۴CL
18 خط ۶۳ كيلوولت رويان - محمو د آباد برق مازندران NN,AA,CC
19 خط ۶۳ كيلوولت خشت- كنا ر تخته نبدیل انرژي NN,AA,CC
20 خط ۶۳ كيلوولت مرزن آباد - كجور مازند نيرو NN,AA,CC
پروژه خط انتقال 132KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط ۱۳۲ كيلو ولت ياسوج - دروهان برق خوزستان آونگانی T۳-۲
2 خط ۱۳۲ كيلو ولت اسفراين وزارت صنايع T۶۰-MS
3 استاب خط ۱۳۲ كيلوولت اروند كنار گراويت HS۲-۱۰
4 ساخت برجهاي ۱۳۲ كيلو ولت سازمان آب و برق خوزستان T۲D۳۰,T۲D۶۰
5 خط ۱۳۲ كيلو ولت آبادان - دارخوين قدس نیرو LS۲-۳,T۲-۳۰, T۲-۶۰
6 خط ۱۳۲ كيلو ولت انشعاب زرين آباد برق غرب T۲-۳۰,T۲-۶۰, LS۲-۳, HS۲-۱۰
7 خط ۱۳۲ كيلو ولت بيرم - عمادده متبا T۳۰,T۶۰,S۲EM
8 خط ۱۳۲ كيلو ولت عنبر آباد - جهاد آباد برق كرمان LS۲-۳K,T۲-۶۰K, HS۲-۱۰K,T۲-۳۰K
9 خط ۱۳۲ كيلو ولت بم ۱-بم مهام شرق MS,T۲-۳۰ T۲-۶۰,T۲-۶۰K
10 خط ۱۳۲ كيلو ولت صفي آباد - سلطان آباد برق خراسان MS,HS,T۳۰,T۶۰
11 خط ۱۳۲ كيلوولت مهران - آذر تجهيزات برقي ايران LS۲-۳,T۲-۳۰,T۲-۶۰
12 خط ۱۳۲ كيلوولت ارجان - بهبهان گراويت T۲۶۰,S۴KL,T۴K۹۰
13 خط ۱۳۲ كيلوولت رودخانه - احمدي برق هرمزگان T۳۰-۲,T۶۰-۲,LS۲
14 خط ۱۳۲ كيلوولت طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر - بخش خشكي ماشين سازي اراك LS۲-۳,T۲-۳۰,T۲-۶۰
15 خط ۱۳۲ كيلوولت سربيشه - درح برق خراسان MS,HS,T۳۰,T۶۰
16 خط ۱۳۲ كيلوولت پارس ۲ امكان الكتريك T۲-۳۰,T۲-۶۰ , TD۳۰,TD۶۰
17 خطوط ۱۳۲ و ۴۰۰ كيلوولت پروژه طرح انتقال خراسان مهام شرق T۲-۳۰,T۲-۶۰ MS,T۱-۳۰,T۱-۶۰ LS
18 خط ۱۳۲ كيلوولت تغذيه پست شهرك صنعتي تايباد رسانير توس MS,T۳۰,T۶۰
19 خط ۱۳۲ كيلوولت دو مداره ارتباطي گنج دانيل برق MS,HS,T۳۰,T۶۰
20 خط ۱۳۲ كيلوولت جيرفت ۳ - پست ۴۰۰ كيلوولت جيرفت برق كرمان
پروژه خط انتقال 230KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 ساخت برجهاي ۲۳۰ كيلوولت سنندج - مريوان برق غرب DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰
2 خط ۲۳۰ کیلوولت سوریه صانرژی AS-CS-DS/DE
3 خط ۲۳۰ كيلوولت زاهدان - بم برق سيستان و بلوچستان LA,MA,LT,HT
4 خط ۲۳۰ كيلوولت بندر عباس - بندر پهل ايران پاتسل T۳۰,T۶۰,HS,LS
5 خط ۲۳۰ كيلوولت يزد ۲- پست شمال تكاب T۲-۳۰,T۲-۶۰, HS۲-۱۰,LS۲-۳
6 خط ۲۳۰ كيلوولت غايتي - دندي برق زنجان DC۰,DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰
7 خط ۲۳۰ كيلوولت سر پل ذهاب - مرز خسروي برق غرب LS,HS,T۳۰,T۶۰
8 خط ۲۳۰ كيلوولت نيروگاه فارس - فيروز آباد برق فارس DC۰.DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰
9 خط ۲۳۰ كيلوولت نيروگاه سنندج پيمان غرب DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰
10 خط ۲۳۰ كيلوولت منتظر قائم امكان الكتريك DC۰.DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰
11 خط ۲۳۰ كيلوولت ارتباطات پست شهريار پارس پيمان DC۰.DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰,CC
12 خط ۲۳۰ كيلوولت قائمشهر - بابل برق مازندران CC,DC۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰,T۴A۳۰,T۴A۶۰,S۴CL
13 خط ۲۳۰ كيلوولت جكيگور - آشار توان پيمان ساز T۲-۳۰,T۲-۶۰ , HS۲-۱۰,LS۲-۳,TD-۳۰, TD-۶۰,HSD-۱۰
14 خط ۲۳۰ كيلوولت سنندج - مريوان برق غرب DC۰,DC۱۰, DC۳۰/۶۰,DC
15 خط ۲۳۰ كيلوولت پلان - مرز پاكستان برق سيستان و بلوچستان LS,LS۲-۳P, T۲-۳۰P,T۲-۶۰P
16 خط ۲۳۰ كيلوولت اردستان - راوند كاشان برق اصفهان DC۰,DC۱۰, DC۳۰/۶۰,DC۹۱
17 دكل هاي پروژه برق رساني به ميادين نفتي سروستان - سعادت آباد توسعه صنايع نفت و انرژي DC۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰
18 خط ۲۳۰ كيلولت ايرانشهر - اسپكه برق سيستان و بلوچستان LS۲-۳,HS۲-۱۰,T۲-۳۰,T۲-۶۰,DT-۱۵
19 قطعه دوم خط ۲۳۰ كيلوولت حد فاصل پست شمال زاهدان تا پست تل سياه شركت ملي صنايع مس ايران LS۲-۳,HS۲-۱۰,T۲-۳۰,T۲-۶۰
20 احداث ۵۰ كيلومتر خط انتقال برق ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت طرح احداث نيروگاه غرب كارون برق منطقه اي فارس S۲KL,T۲K۱۵,T۲K۴۵,T۲K۹۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰,KT-۳
پروژه خط انتقال 400KV
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط ۴۰۰ کیلوولت سوریه صانرژی ۴SL, ۴SC, ۴S۱۰, ۴S۱۰ SPECIAL, ۴S۳۰,۴S۶۰, ۴S۶۰ SPECIAL, ۴ST
2 خط ۴۰۰ كيلوولت مشهد - سرخس سازمان توسعه برق S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰
3 خط ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه كنگان - جم برق فارس T۳۰,T۶۰,DC۹۰, S۲EM
4 خط ۴۰۰ كيلوولت ياسوج - چنار شاهيجان سازمان توسعه برق HT,LT,MA,T۲-۶۰
5 خط ۴۰۰ كيلوولت گتوند - اهواز - شمال غرب دنا انرژي LA,T۲K۹۰,HT, LT
6 خط ۴۰۰ كيلوولت بيستون-اسلام آباد برق غرب LA,MA,HT,LT
7 خط ۴۰۰ كيلوولت اسلام آباد - بيستون مازند نيرو LA,MA,HT,LT,DT۶۰
8 خط ۴۰۰ كيلوولت بيرجند - زاهدان برق سيستان و بلوچستان LS,HS,T۳۰,T۶۰
9 خط ۴۰۰ كيلوولت ماهشهر - فجر۲ اسسكو T۲K۱۵,T۲K۴۵.T۲K۹۰,S۲KL
10 خط ۴۰۰ كيلوولت پست ورامين امكان الكتريك DC-DT۱۵,DT۶۰
11 خط ۴۰۰ كيلوولت عسلويه سايت اختر منطقه ويژه پارس D۱-K۴۵,D۱-K۹۰,LT,HT
12 خط ۴۰۰ كيلوولت پست انجيرك - پست امير كبير برق باختر T۲-۳۰.T۲-۶۰, LS۲-۳, HS۲-۱۰
13 خط ۴۰۰ كيلوولت جلفا - مگري سازمان توسعه برق LA,MA, TD-۳۰, TD-۶۰, HSD-۱۰
14 خريد برجهاي ۴۰۰ كيلوولت خط ارتباطي پست به نيروگاه دماوند پترو آرام T۱K۹۰,DT۶۰, T-۳۰, T-۶۰, T۲K۹۰
15 خط ۴۰۰ كيلوولت ايجرود - قيدار سيم نور پويا T۳۰,DC۶۰,DT۱۵,DT۳۰, DT۶۰
16 خط ۴۰۰ كيلوولت ارتباطي نيروگاه آبادان گراويت S۲KL,T۲K۱۵T۲K۴۵, T۲K۹۰
17 خطوط ۱۳۲ و ۴۰۰ كيلوولت پروژه طرح انتقال خراسان مهام شرق T۲-۳۰,T۲-۶۰,MS,T۱-۳۰, T۱-۶۰,LS
18 خط ۴۰۰ كيلوولت سايت سنگ آهن گل گهر گهر انرژي سيرجان T۲K۱۵,T۲K۴۵,T۲K۹۰,S۲KL
19 تامين برجهاي ۴۰۰ كيلوولت تجهيزات برقي سوريه صانرژي ۴SL,۴S۱۰,۴SD,۴S۶۰,۴ST
20 خط ۴۰۰ كيلوولت ارتباطي پست ۴۰۰ دشت آبي برق زنجان S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰ ,T۲G۶۰
تلسکوپی
# نام پروژه کارفرما نوع برج
1 خط 3۳کیلوولت بافق شرکت توانمهر SP4C3 , SP4C40 , SPC60
2 برجهای 63 کیلوولت گلزار - امیرآباد برق منطقه ای هرمزگان PGA-53 , PGA-T15 , PGA-T60
3 خط 63 کیلوولت دولت آباد برق منطقه ای غرب SC3 , TC30 , TC60
4 خط 66 کیلوولت ملک مکان برق منطقه ای فارس 4SP-3 , 4TP45 , 4TP5 , 4TP30 , QTP , SP3 , TP30 , TP50
5 خط 132 کیلوولت کاغذسازی پردیس شرکت پایا نیرو MTP60
6 خط 230 کیلوولت منتظری اصفهان برق منطقه ای اصفهان PLS-3 , PLT-45
7 خط 230 کیلوولت پتروشیمی گچساران شرکت اسسکو FLAT , PDC90
8 خط 400 کیلوولت عسلویه - اخند برق منطقه ای فارس AFIS-3 , AFIT45 , AFIT90
9 دکل های 400 کیلوولت مپنا شرکت مپنا T90
10 خط 400 کیلوولت رودشور برق منطقه ای فارس P2DT , P2D50

گواهی نامه ها