پروژه خط انتقال 63KV
#نام پروژهکارفرمانوع برج
1خط ۶۳ كيلوولت فولاد آذربايجانفولاد آذربايجانNN,AA,CC
2خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقانبرق آذربايجانNN,AA,CC
3خط ۶۳ كيلوولت كارخانه گندله سازي اردكانبرق یزدNN,AA,CC
پروژه خط انتقال 132KV
#نام پروژهکارفرمانوع برج
1خط ۱۳۲ كيلو ولت ياسوج - دروهان برق خوزستان آونگانی T۳-۲
2خط ۱۳۲ كيلو ولت اسفراين وزارت صنايع T۶۰-MS
3استاب خط ۱۳۲ كيلوولت اروند كنار گراويت HS۲-۱۰
پروژه خط انتقال 230KV
#نام پروژهکارفرمانوع برج
1ساخت برجهاي ۲۳۰ كيلوولت سنندج - مريوان برق غرب DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰
2خط ۲۳۰ کیلوولت سوریه صانرژی AS-CS-DS/DE
3خط ۲۳۰ كيلوولت زاهدان - بم برق سيستان و بلوچستان LA,MA,LT,HT
پروژه خط انتقال 400KV
#نام پروژهکارفرمانوع برج
1خط ۴۰۰ کیلوولت سوریه صانرژی ۴SL, ۴SC, ۴S۱۰, ۴S۱۰ SPECIAL, ۴S۳۰,۴S۶۰, ۴S۶۰ SPECIAL, ۴ST
2خط ۴۰۰ كيلوولت مشهد - سرخس سازمان توسعه برق S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰
3خط ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه كنگان - جم برق فارس T۳۰,T۶۰,DC۹۰, S۲EM
تلسکوپی
#نام پروژهکارفرمانوع برج
1خط 3۳کیلوولت بافق شرکت توانمهر SP4C3 , SP4C40 , SPC60
2برجهای 63 کیلوولت گلزار - امیرآباد برق منطقه ای هرمزگان PGA-53 , PGA-T15 , PGA-T60
3خط 63 کیلوولت دولت آباد برق منطقه ای غرب SC3 , TC30 , TC60

گواهی نامه ها