پروژه ملک مکان از این نظر حائز اهمین است که تنوع زیادی از لحاط تعداد مدارها در طراحی دکلها لحاظ گردید. این پروژه حاوی 3 نوع دکلهای 2, 4 و 6 مداره بود که از ایستگاه 400 کیلولت ملک مکان می باشد. این خط به دلیل محدودیت زمین از نوع تلسکوپی استفاده شد که یک خط برق انتقال با سطح ولتاژ 66 کیلوولت را انتقال می دهد. کلیه امور طراحی , ساخت و گالوانیزه قطعات این برجها توسط شرکت یاسان صورت گرفت و در انتها کارفرمای پروژه (برق منطقه ای فارس) طی یک نامه رضایت خود را از عملکرد این شرکت در ساخت و اجرای پروژه اعلام نمود.

گالری تصاویر پروژه